Cookie beleid v.v. Lyra

De website van v.v. Lyra is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Commissie Sportiviteit & Respect

Commissie Sportiviteit & Respect

Wat doet de Commissie Sportiviteit & Respect?

De Commissie Sportiviteit & Respect is een door het bestuur ingestelde adviescommissie die de vereniging ondersteunt in het opzetten, uitvoeren en onderhouden van een normen- en waardenbeleid.

Dit betekent concreet dat de commissie de volgende taakstellingen heeft:

  • Het opstellen van de statuten Seksuele Intimidatie en Ongewenst Gedrag. Deze statuten dienen te worden beschouwd als een specifiek huishoudelijk reglement op het gebied van gedragsreglementering.
  • Het opstellen van gedragsregels.
  • Het opstellen van een incidentenprocedure en een sanctie reglement.
  • Het ondernemen van initiatieven om normen- en waardenbeleid binnen de vereniging te implementeren en bekendheid te geven.
  • Het adviseren van het bestuur op het gebied van normen en waarden.
  • Verslaglegging aan het bestuur.
  • Het onderhouden en zonodig bijstellen van het normen en waardenbeleid.


Samenstelling van de Commissie S&R:
De commissie bestaat uit minimaal 3 leden en maximaal 5 leden en staat onder directe verantwoording van het bestuurslid vrijwilligerszaken.

Huidige samenstelling:

Commissie Sportiviteit en Respect
Commissielid Remco Broekhuizen 06-30659391 sportiviteitenrespect@vvlyra.nl
Commissielid Johan vd Wel 06-11739809 sportiviteitenrespect@vvlyra.nlMeldingsformulier

STATUTEN

Seksuele intimidatie
Dit staat voor iedere vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of als gedwongen wordt ervaren. Bekend is dat seksuele intimidatie het meest voorkomt binnen relaties met machtsverschillen. Het is om deze reden dat het beleid van LYRA zich in deze richt op bewustwording, met name bij trainers, begeleiders en verzorgers. Er zijn 12 gedragsregels van het NOC/NSF opgesteld om de risico's in de relatie sporter - sportbegeleider te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.
                                                               
De gedragsregels zijn in te zien en te verkrijgen bij het bestuur en bij de Commissie  S & R.

Gewenst en ongewenst gedrag
LYRA heeft met betrekking tot dit onderwerp geen opsomming van regels samengesteld maar wel een leidraad: Elk gedrag dat bijdraagt aan een sportieve, prettige en "veilige LYRA omgeving" wordt als gewenst beschouwd en iedere vorm van gedrag die volgens algemeen geaccepteerde fatsoensnormen ondermijnend is voor een sportieve prettige en veilige sfeer bij LYRA, wordt als ongewenst beschouwd. Het accent ligt bij LYRA met name op het stimuleren van gewenst gedrag en er zijn daarom ook 6 kernwaarden geformuleerd, namelijk; we gaan fatsoenlijk, sportief en plezierig om met elkaar, met de tegenstanders, met de scheidsrechters en met de bezoekers en we tonen strijdlust binnen de lijnen, we steunen elkaar en we mogen trots zijn op onze club.             
Om zoveel mogelijk duidelijkheid en betrokkenheid bij dit onderwerp te bewerkstelligen zijn er folders beschikbaar voor de diverse doelgroepen binnen de club. De inhoud voor trainers en leiders richt zich met name op hun voorbeeldfunctie en hun positie om gewenst gedrag aan te moedigen en ongewenst gedrag te corrigeren. Voor spelers richt het zich op de 6 kernwaarden. Ouders worden gevraagd een ondersteunende rol te spelen en juist voorbeeldgedrag te vertonen en het publiek wordt gevraagd de club op een juiste manier te ondersteunen en voor een goede sfeer te zorgen.
De betreffende stukken aangaande gewenst en ongewenst gedrag zijn in te zien op aanvraag bij het bestuur.

Sanctiebeleid

Voor als het toch misgaat heeft LYRA een sanctiebeleid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 2 type incidenten; 1e graad incidenten (direct trainings-/wedstrijdgebonden en relatief ongecompliceerde incidenten) en 2e graad incidenten (niet direct trainings-/wedstrijdgebonden of ernstige gecompliceerde incidenten). Toekenning van alle sancties valt onder de eindverantwoordelijkheid van het bestuur. Bij 1e graad incidenten wordt de sanctiebepaling en toebedeling zoveel mogelijk bij de bron (trainers, leiders) geregeld en bij sanctionering  van 2e graad incidenten wordt de commissie S&R betrokken. Bij incidenten tijdens wedstrijden zullen sancties van de KNVB als voldoende gedragscorrectief worden beschouwd, maar bij rode kaarten of gestaakte wedstrijden zal LYRA zelf ook beoordelen of er additionele sancties toegepast zullen worden.

Het toekennen van sancties door LYRA zal altijd maatwerk zijn waarbij een aantal richtinggevende hulpmiddelen beschikbaar zijn zoals een algemene richtlijn bij sanctiekeuze, een overzicht sanctie onderverdeling en de handleiding tuchtzaken amateurvoetbal van de KNVB. De betreffende stukken aangaande de sancties zijn in te zien op aanvraag bij het bestuur.

 

De VertrouwensContactPersonen

Een centraal aanspreekpunt die ervoor zorgt dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. Bij een vertrouwenscontactpersoon kunnen kinderen en anderen terecht met vragen die ze niet gemakkelijk stellen of waarvan ze bang zijn dat er niet serieus op gereageerd gaat worden.

LYRA heeft 2 vertrouwenscontactpersonen aangesteld als vertrouwelijk aanspreekpunt voor LYRA leden en overige LYRA betrokkenen bij incidenten op het gebied van seksuele intimidatie, wangedrag en overige vormen van gedrag waardoor men zich benadeeld of gedupeerd voelt. Zij kunnen rechtstreeks benaderd worden en hebben als taak te luisteren, te adviseren, te signaleren en hulp en oplossingsmogelijkheden aan te reiken bij gedragsproblemen. Indien nodig leggen zij contact met vertrouwenspersonen van het NOC/NSF. Vertrouwenscontact personen behandelen verkregen informatie strikt vertrouwelijk met uitzondering van situaties waarbij ernstige schade voor de vereniging of wezenlijke risico's voor derden dreigt.    

                                                                                 
Vertrouwenscontactpersonen binnen Lyra zijn: Hans Wustefeld en Susan Paauwe.
Hans is bereikbaar via e-mail    wustefeldhans@gmail.com en Susan Paauwe via suuspaauwe@gmail.com , telefoonnr 06-12399444.


Sancties (in / na overleg met jeugdcommissie en bestuur)

Baldadigheid t.o. personen en/of goederen (geen op zet)

1e keer

Berisping/taakstraf + WA verzekering

2e keer

Taakstraf + WA verzekering

Bij recidive (meer dan 2 keer)

Langere tijd schorsen

 

 

 

 

Vernielingen (opzettelijk beschadigen, graffity)

1e keer

Taakstraf + vergoeding kosten

2e keer

Taakstraf + schorsing wedstrijd + vergoeding kosten

Bij recidive (meer dan 2 keer)

Schorsen en voordragen royement

 

 

 

Belediging in woord en gebaar (gericht tegen personen of tegen het gezag)

1e keer

2e keer

Eenvoudige belediging (b.v. uitschelden/scheldwoorden)

Berisping / taakstraf

2 wedstrijden

Grove belediging (b.v. spuwen, herhaaldelijk uitschelden/scheldwoorden)

Taakstraf

4 wedstrijden

Bij recidive (meer dan 2 keer)

Schorsen en voordragen royement

 

 

 

Bedreiging (driegen met niet nader omschreven handelen)

1e keer

2e keer

Eenvoudige bedreiging (b.v. Ik zie je nog wel)

2 wedstrijden

4 wedstrijden

Concrete bedreiging met geweld (b.v. Ik sla je straks in elkaar)

4 wedstrijden

8 wedstrijden

Bij recidive (meer dan 2 keer)

Schorsen en voordragen royement

 

 

 

Fysiek gewelddadig handelen

1e keer

 

Trekken aan kleding, wegduwen

6 wedstrijden

 

Het gooien en/of trappen van voorwerpen in de richting van anderen

8 wedstrijden

 

Handtastelijkheden

3 maanden

 

Slaan en/of schoppen in de richting van anderen/vechten

6 maanden

 

Bij recidive

Schorsen en voordragen royement

 

 


Mishandeling

1e keer

 

Lichte vorm – geen letsel, wel pijn

6 manden

 

Middelvorm – letsel (blauw oog)

9 maanden

 

Ernstige vorm – genezingsduur langer dan 10 dagen

12 maanden

 

Zware vorm – blijvend letsel

Voor altijd royement

 

Bij recidive

Schorsen en voordragen royement

 

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!